Reglement van het Charcot Fonds

Help ons Doe een gift of een legaat

Hier de volledig reglement downloaden

1. Het Charcot Onderzoeksfonds (COF) is een jaarlijkse beurs die door de Charcot Stichting (CS), stichting van openbaar nut, ter beschikking wordt gesteld van onderzoekers of onderzoeksteams die in een Belgische instelling onderzoek verrichten naar de klinische of fundamentele aspecten van de behandeling van multiple sclerose (MS). De beurzen worden ieder jaar door de CS toegekend. Het uitkiezen van de aanvragen gebeurt door een Jury die door de Belgische Studiegroep voor Multiple Sclerose (BSGMS) en de Belgische Vereniging voor Neurologie (BVN) samengesteld wordt. In overeenstemming met de statuten, wordt de Voorzitter van BSGMS door de Voorzitter van het Beheerscomité van de CS op de hoogte gebracht van de beschikbare kredieten. Begin september wordt de wetenschappelijke en medische wereld hierover ingelicht door middel van een affiche die gezamenlijk wordt opgemaakt door de CS en de BVN.

2. De kandidaten moeten, vóór 15 oktober, een schriftelijke aanvraag (8 exemplaren) indienen op het secretariaat van de Charcot Stichting, t.a.v. de Voorzitter die een kopie van iedere aanvraag zal overmaken aan de juryleden. Bij de aanvraag moet een curriculum vitae van de kandida(a)t(en) gevoegd worden en een gedetailleerde beschrijving van het onderzoek waarvoor het krediet wordt gevraagd (maximum 4 bladzijden). De bestemming van de gevraagde fondsen moet vermeld worden met verantwoording van het gevraagde bedrag. De toelage mag gebruikt worden om apparatuur aan te kopen of bijkomend technisch personeel aan te werven maar kan geen secretariaats- of verplaatsingskosten dekken. De aanvraag moet de naam vermelden van de persoon die verantwoordelijk is voor de briefwisseling (hierna "de aanvrager" genoemd). Tevens dient het rekeningnummer vermeld waarop de toegekende beurzen moeten worden gestort. De aanvrager vermeldt of het onderzoek uitsluitend met het bij het COF aangevraagde kredieten zal verwezenlijkt worden. In dit geval verbindt hij zich ertoe, pas na ontvangst van een negatief antwoord van de CS voor het desbetreffend onderzoek, beurzen aan te vragen bij andere instellingen. Een project waarvoor een bijzonder groot budget vereist is, kan over twee of drie jaar verspreid worden of samen met externe beurzen gefinancierd worden. In de aanvraag moet vermeld worden of er op externe beurzen beroep gedaan werd.

3. De Jury, gelast met de toekenning van de kredieten, telt 7 leden. De Voorzitter van de BSGMS en de Voorzitter van de CS maken ambtshalve deel van de Jury. De Voorzitter van de BSGMS presideert de Jury. De Voorzitter van de CS heeft slechts een raadgevende stem doch bij staking van stemmen tussen de vertegenwoordigers van de BVN en de BSGMS is zijn stem doorslaggevend. De Raad van Bestuur (RB) van de BSGMS kiest in eigen kring 2 leden en 2 plaatsvervangers. De BVN benoemt 3 leden uit haar Bureau en 3 plaatsvervangers, die geen lid mogen zijn van de RB van de BSGMS of van de RB van de CS. Een jurylid mag niet behoren tot een team dat subsidies aanvraagt en mag ook niet het diensthoofd zijn van dit team. Wanneer dit wel het geval is, zal de Voorzitter van de Jury hem vervangen door zijn plaatsvervanger. De beslissingen van de Jury zijn slechts geldig indien minstens 5 leden aanwezig zijn. Stemmen per brief is uitgesloten, alleen de aanwezige leden hebben stemrecht. De Jury vergadert vóór 30 november. De uitnodiging en de beursaanvragen worden minstens twee weken voor de datum van de bijeenkomst verstuurd. De laureaten worden volgens de door de Jury toegekende punten gerangschikt. Buiten de gewoonlijke criteria (originaliteit, presentatie van het project, experimentele methodes, expertise, verantwoording van de kosten,...) speelt het aspect van de verbetering van de behandelingen een belangrijk rol. De Jury kan elk onverwacht probleem tijdens de vergadering zelf oplossen. Tegen haar beslissingen is geen beroep mogelijk.

4. De begunstigden verbinden zich ertoe het reglement van toekenning van onderzoekskredieten van het COF te eerbiedigen. Na toekenning van de beurzen, dient de briefwisseling aan de Voorzitter van de CS geadresseerd te worden. Aangezien de beurzen alleen worden toegekend ter uitvoering van de door de Jury goedgekeurde onderzoeksprogramma's, verbindt de aanvrager zich ertoe ze uitsluitend hiervoor te gebruiken. De beurzen- of hun overschotten - moeten aan de CS worden teruggestort van zodra ze niet meer aan deze eisen voldoen. Een fundamentele wijziging van het lopende onderzoeksprogramma (einddoel, gebruik van de subsidies) moet steeds aanleiding geven tot een nieuwe aanvraag.

5. Het begrotingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Apparatuur verworven dankzij een functionerings- of uitrustingskrediet van het COF wordt eigendom van de persoon of de instelling op wiens naam de factuur werd opgesteld. De beurzen voor bezoldiging van technisch personeel moeten tijdens het lopende begrotingsjaar worden gebruikt; beurzen voor aankoop van apparatuur mogen, na motivering, worden overgedragen naar het begrotingsjaar dat volgt op het begrotingsjaar waarvoor ze werden toegestaan. Beurzen die voor één dezer posten werden toegekend, kunnen niet naar een andere post worden overgeheveld. Niet gebruikte kredieten moeten aan de CS teruggestort worden. Indien technisch personeel wordt aangeworven in het kader van een instelling, moet de aanvrager de instelling op de hoogte brengen van het toegekende bedrag zodat de instelling, bij afloop van de financiering, de arbeidsovereenkomst kan beëindigen of het personeel voor eigen rekening kan overnemen. Indien de aanvrager gemachtigd is om technisch personeel aan te werven in het kader van de door de CS gesubsidieerde activiteit, mogen deze aanwervingen nooit de duur van het project overschrijden en zullen ze gebeuren in overeenstemming met de in het onderzoekscentrum van kracht zijnde barema's en reglementen. Vervanging van technisch personeel moet goedgekeurd worden door de CS . De CS zal in geen geval zelf technisch personeel aanwerven.

6. De aanvrager zal, binnen de maand na het afsluiten van het boekjaar, volgende documenten aan de Voorzitter van de CS overmaken: a) bewijsstukken voor de uitgaven van het voorbije jaar (origineel document of voor echt verklaarde kopie) ; b) voor de programma's die nog niet voltooid zijn: een voorlopig verslag van de stand van het onderzoek en van het nog af te werken gedeelte; c) voor de voltooide programma's: een eindrapport en een kopie van de publicaties die betrekking hebben op het programma (eventueel manuscripten).

7. De kredieten worden officieel toegekend tijdens de jaarlijkse zitting van de overhandiging van de grants van de BVN. Publicaties die betrekking hebben op onderzoek dat met de door de CS toegekende subsidies werd verwezenlijkt, zullen de oorsprong van deze subsidies vermelden. In principe zal om de 4 jaar een vergadering gewijd aan de neuroimmunologie en aan MS zal gezamenlijk door de BSGMS, de CS en de BVN worden georganiseerd. Een organiserend comité zal de laureaten van het COF van de afgelopen 4 jaar uitnodigen om de resultaten van hun werk voor te stellen. De laureaten mogen ook hun (eventueel voorlopige) resultaten voorstellen onder vorm van een poster.

8. Iedere wijziging van dit reglement moet vooraf worden goedgekeurd door het Bureau van de BVN en de Raad van Bestuur van de CS. Beide partijen kunnen hun samenwerking beëindigen na een vooropzeg van twee jaar.